Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Новини и актуална информация

Обща информация

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони” - накратко LIFE REFOREST, е съвместна инициатива на „Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград (ЮЗДП) и неправителствената организация WWF България, която се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Партньори

Югозападно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 32 държавни горски стопанства и 6 държавни ловни стопанства.

WWF България

Основана през 1961 г., WWF е една от най-големите и най-ефективни международни природозащитни организации, която работи в близо 100 държави. WWF е единствена по рода си организация, защото присъства както на местно, така и на световно ниво.