Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

633 дка нови гори вече са създадени по проект LIFE REFOREST на ЮЗДП ДП

27.06.2022В периода 16-17.06.2022 г. бе проведена мониторингова визита за оценка напредъка по изпълнението на проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ - LIFE REFOREST. Проектът се изпълнява от ЮЗДП ДП в партньорство с WWF България и финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Визитата по проект бе осъществена от г-н Ивайло Зафиров – експерт към консорциума за мониторинг на Програма LIFE NEEMO EEIG – който посети разсадника по проекта в с. Локорско, централното управление на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград и обекти за залесяване на територията на ДГС Невестино. В резултат от проверката бе потвърдено, че към момента проектът бележки добър напредък по изпълнение на поставените цели и постигане на предвидените резултати.

От стартирането на проекта в края на 2019 г. до момента са залесени 633 дка нови гори, извършен е експертен анали за очакваното въздействие на промените в климата върху горските екосистеми, изготвени са предложения за актуализиране на нормативни и стратегически документи в горския сектор, организирани са акции с доброволци и обучения на експерти. През 2022 г. в разсадника по проекта – в с. Локорско са засети в контейнери над 820 000 фиданки, които ще се използват за предстоящите мащабни залесителни дейности по проекта.

Изпълнението на проект LIFE REFOREST се очаква да продължи до края на 2024 г. като се предвижда да бъдат възстановени чрез залесяване общо 2750 декара увредени площи приоритетни горски местообитания в 6 защитени Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП. Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабните дейности по залесяване, проектът предвижда изграждане и оборудване на информационен център за горите и мрежата Натура 2000 на територията на горски разсадник – с. Локорско, където е инсталирана автоматизираната линия за производство на контейнерни фиданки. Други ключови дейности са свързани с организирането на обучителни семинари и посещения на терен с участието на деца, студенти и експерти в сферата на горското стопанство - на национално и международно ниво. Проект LIFE REFOREST предвижда съвместна работа и обмен на опит с други горскостопански предприятия и недържавни собственици на гори с цел по-широко мултиплициране на постигнатите резултати в държавни, общински и частни гори в страната.