Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Експертна помощ за бъдещето планиране в горите на България с оглед на измененията в климата

15.07.2021Сред първите резултати от изпълнението на проект REFOREST е изготвеният експертен анализ за очакваното въздействие на промените в климата върху природозащитния статус, видовия състав и разпространението на горските местообитания на територията на България.  

Анализът съчетава лесовъдската теория и практика с актуални климатични данни за измененията в климата, както и съвременни технологии за пространствено моделиране на очакваното въздействие на климатичните промени в ГИС среда.

Освен очакваните изменения в режима на валежите и температурите, експертният анализ за пръв път отчита ролята за развитието на горско-дървесна растителност на фактори като почви, релеф, изложение и надморска височина.

Използваният подход обединява и надгражда изводите от множество предишни разработки, свързани с очакваното въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми.

Най-значимият резултат от анализа са прогнозите за потенциални бъдещи основни лесообразуватели и придружаващи дървесни видове за всеки тип горско месторастене в България с оглед очакваната промяна в климата в периода 2070-2100 г.

Докладът съдържа ключови препоръки относно бъдещите дейности по възобновяване на горите на ниво горскостопански отдел и подотдел, с цел адаптиране на видовия състав на горските насаждения към променящия се климат.