Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Партньори

Проектът се изпълнява с обединените усилия на „Югозападно държавно предприятие” ДП и природозащитната организация WWF България WWF България.

Югозападно държавно предприятие

стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства в областите Ловеч и Пазарджик. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападното държавно предприятие, е 950 787 ха, от които 676 540 ха (71 %) са държавна собственост. Над 50 % от държавните гори са със защитен статут, тъй като са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Горите във фаза на старост са 3,3% и представляват 20% от вековните гори на България.

 


 

WWF България

WWF е една от водещите природозащитни организации в световен мащаб. Мисията ни е да спрем влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез:

  • запазването на биологичното разнообразие;
  • устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси;
  • устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси;

През 2006 г. WWF официално регистрира неправителствената организация WWF България, което показва интереса към опазването на природата в страната.