Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Пътуваща работна среща по проекта на ЮЗДП и WWF-България LIFE REFOREST се проведе на територията на СИДП.

13.05.2022Пътуваща работна среща по проекта на ЮЗДП и WWF-България  LIFE REFOREST се проведе на територията на СИДП. В събитието участваха експерти от ИАГ, шестте държавни горски предприятия,  МОСВ, Лесозащитни станции, БАН, БДЗП и мн.др. 

В рамките на няколко дни лесовъдите и еколозите посетиха ДГС-Свищов, Биосферен резерват Сребърна, ДЛС-Тервел, ДЛС-Шерба и местността Гущерова одая в близост до Пазарджик. Основната тема, която беше разисквана, е заложена и в името на самия проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост  значимостта на биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони". Експертите имаха възможност да оценят няколко култури в крайречни зони, да дискутират развитието на различни видове в зависимост от климатичните промени и да дадат предложения за възстановяване на горски местообитания в Югозапада. Във всяко едно от стопанствата които посетиха, членовете на пътуващата група имаха възможност да разговарят и с хората, които в момента работят на терен, както и с лесовъди, които вече са в пенсия, но са участвали при възобновяването на лонгозните гори край Шерба. 

В крайна сметка всички участници в събитието определиха като изключително важно популяризирането пред широката публика на залесяването, събирането на семенен материал и отглеждането на новите гори. За да се случи всичко това обаче трябват не само отлично подготвени лесовъди, но и обучени работници, каквито се намират все по-трудно, категорични бяха всички присъстващи. 

Целта на проекта  LIFE REFOREST е да бъдат възстановени 275 хектара от 5 приоритетни горски местообитания увредени от природни нарушения в рамките на 6 Натура 2000 зони в Югозападна България по начин, който ще увеличи покритието им, ще подобри техния природозащитен статус, устойчивостта на промените в климата и ще увеличи значимостта за биологичното разнообразие на възстановените гори. Проектът е важен и с това, че ще подпомогне прилагането на адекватен подход за възстановяване на горските местообитания в България чрез предоставяне на информация за актуализирането на национални политики, осигуряване на научни данни и демонстриране на добри практики за възстановяване на увредени гори. Благодарение на LIFE REFOREST е разработен и експертен анализ с ГИС база данни, свързващи изискванията на горските местообитания и сценариите за изменение на климата. Чрез съвременна техника и анализ на историческите данни за климата ще бъдат намерени най-добрите подходи за възстановяване и управление на горските местообитания, като се отчитат сценариите за изменение на климата до края на века.