Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

По повод 30- годишнината на Натура 2000 доброволци засяваха семена от дъб в контейнери

25.05.2022В държавен горски разсадник „Локорско“, в присъствието на зам.-министъра на земеделието инж. Валентин Чамбов, служители на ЮЗДП ДП съвместно с WWF България и доброволци извършиха засяване на семена от различни видове дъб в контейнери, които след отглеждането им в разсадника ще бъдат използвани за възстановяване на увредени гори чрез залесяване в защитени зони от мрежата Натура 2000. Участваха 25 доброволци от WWF, които засяха 5000 фиданки в контейнери от видовете благун и космат дъб.

От 2019 г. в горския разсадник на ДГС „София“ (с. Локорско) заработи първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки с капацитет над 1 млн. фиданки годишно, както и оранжерия с две площадки за отглеждане на фиданките и автоматизирано поливане. Модерното оборудване е доставено с финансовата подкрепа на програма LIFE Nature 2016 на ЕК по проект: „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000“ в България“ – LIFEFORHAB, който е реализиран съвместно от Югозападното държавно предприятие и Горска семеконтролна станция – София. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние и увеличаване на покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви зони по „Натура 2000“ на територията на ЮЗДП: Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина, Скрино. Тази година и Програма  LIFE отбелязва своята годишнина.