Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Произведените през 2022 г. фиданки в разсадник – с. Локорско вече се залесяват на терен

28.11.2022Приключва сезонът за производството на фиданки в държавен горски разсадник – с. Локорско, управляван от ЮЗДП ДП и ТП ДГС София.  

През 2022 г. в разсадника са произведени общо 616 874 фиданки от космат дъб, зимен дъб, цер, бряст, черна елша, чинар, обикновен явор, черен бъз, сребролистна липа, черен бор, обикновен смърч и дървовидна хвойна.

Произведените дръвчета са разпределени по предвидените обекти за залесяване, вече се експедират и засаждат на терен, като общо 225 025 фиданки вече са предадени за предвидените залесявания по проектите, изпълнявани от ЮЗДП ДП - основно проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ - LIFE REFOREST.

Тази година, контейнерни фиданки от разсадника ще получат и нашите партньори от Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен (за изпълнението на съвместния ни проект „Горите на Североизтока“ LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB), Община Твърдица, Дънди Прешъс Металс и много други, като ЮЗДП отново дарява голям брой дръвчета за доброволчески инициативи по залесяване.

В края на годината очакваме да стартира и нов мащаб проект за залесяване на предприятието, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в рамките на който планираме да оборудваме втори разсадник за производството на контейнерни фиданки на територията на ТП ДГС Гоце Делчев и да залесим над 350 хектара нови гори до края на 2023 г.