Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Работна група по актуализация на горски политики

30.06.2021През юни 2021 г. в рамките на проект LIFE REFOREST бе сформирана работна група, състояща се от представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ЮЗДП и ВВФ България. Тя включва експерти по възобновяване на горите, управление на Натура 2000 зони, опазване на биологичното разнообразие в горите, стратегическо планиране и адаптация на горските екосистеми към промените в климата.

Базирайки се на резултатите от изготвения експертен анализ за очакваното въздействие на климатичните промени върху горите в България, експертната група има за задача да формулира предложения за актуализация на ключови горски политики и нормативни документи, които ще бъдат внесени за одобрение в Изпълнителна агенция по горите. Очаква се сред тях да бъдат предложения за разширяване на списъка с използвани видове за възобновяване на горите, както и актуализиране на гъстотите, отстоянията и схемите за почвоподготовка и залесяване.

По този начин, изпълнението на проект LIFE REFOREST ще допринесе за подобряване на горските политики и адаптиране на лесовъдските практики към все по-динамично променящите се климатични и социално-икономически условия в България.