Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Започна събиране на жълъди за производство на фиданки

28.10.2021Проект LIFE REFOREST предвижда възстановяване на 275 ха увредени гори в Югозападна България през следващите три години.

Тази есен започна активна подготовка за възстановяването на приоритетни горски местообитания. Сред тях са предвидени и над 100 ха гори от космат дъб.

Първата фаза включва събирането на жълъди, които ще бъдат съхранени и засети използвайки специализираната инсталация за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник - с. Локорско. На 27.10. експерти на ЮЗДП, WWF България, ГСС и доброволци посетиха Влахина планина, в близост до с. Църквище, и стартираха кампанията за събиране на качествени жълъди от подходящи дървета.

Защо космат дъб?

Горите от космат дъб са били широко разпространени в миналото в Югозападна България, но при развитието на животновъдството са отстъпили място на пасищата. Косматият дъб е перфектно адаптиран към летните засушавания и ниските зимни температури. Това е един от дървесните видове с много висока екологична пластичност. По тази причина се очаква климатичните изменения да допринесат за почти двойно увеличаване на  подходящите за косматия дъб местообитания в България до 2100 г. Възстановените днес гори от космат дъб ще бъдат по-адаптирани и устойчиви към измененията в климата в бъдеще.

Как измененията в климата влияят на горите?

Измененията в климата повишават честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления – продължителни суши, горещини, пожари и силни бури, които често водят до загуба на гори. А със загубата на горите губим и ценните екосистемни услуги, които горските екосистеми предоставят – чист въздух, питейна вода, суровини, защита от ерозия. Процесът на естествено възстановяване на горските екосистеми, особено в условията на засушаване и затопляне на климата, може да отнеме десетки и стотици години. В стремежа си да запазят това богатство ЮЗДП и WWF се стремят възможно най-бързо да възстановяват увредените гори.