Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Контакти

гр. Благоевград
ул. "Зора" №18

телефон:073 884 203

email:swdp@abv.bg

работно време:понеделник - петък
08:00 - 17:00 часа