Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Изпълнение

ЦЕЛИ

Проект LIFE REFOREST има за цел да подпомогне възстановяването на увредени горски местообитания в рамките на Натура 2000 зони чрез демонстриране на добри практики, използване на съвременни методологии за моделиране на климата и оценка на бъдещите ефекти върху горските местообитания, осигуряване на принос за подобряване на горските политики, въвличане на ключови заинтересовани страни, мултиплициране на добрите практики и използване на капацитета, създаден по предишни проекти, финансирани от Програма LIFE на ЕК.

Специфичните цели на проекта включват:

1. Възстановяване на 2750 ха от 5 приоритетни горски местообитания увредени от природни нарушения в рамките на 6 Натура 2000 зони в Югозападна България) по начин, който ще увеличи покритието им, ще подобри техния природозащитен статус, устойчивост на промените в климата и ще увеличи значимостта за биологичното разнообразие на възстановените гори.

2. Подпомагане прилагането на адекватен подход за възстановяване на горските местообитания в България чрез предоставяне на информация за актуализирането на национални политики, осигуряване на научни данни и демонстриране на добри практики за възстановяване на увредени гори.

3. Насърчаване на устойчивото и ефективно управление на недържавни гори в България чрез дейности по обмен на информация и изграждане на капацитет, насочени към собственици на недържавни гори.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Възстановени 2750 декара увредени приоритетни горски местообитания от следните типове: източни и панонски гори от космат дъб, суб-средиземноморски борови гори, крайречни алувиални гори с елша и ясен и ендемични гори от дървовидна хвойна в 6 Натура 2000 зони: BG0000113, BG0000220, BG0000298, BG0000366, BG0001011, BG0001013.
  • Разработен експертен анализ с ГИС база данни, свързващ изискванията на горските местообитания и сценариите за изменение на климата. Чрез използване на съвременни техники за дистанционно наблюдение, анализ на исторически данни за климата, данни от горскостопански планове, изследователски програми и проекти, ще бъдат идентифицирани най-добрите подходи за възстановяване и управление на горските местообитания, отчитащи сценариите за изменение на климата.
  • Осигурен принос за актуализиране на национални горски политики и стратегически документи чрез интегриране на аспекти, свързани с промените в климата и опазване на биологичното разнообразие.
  • Изграден капацитет за възстановяване на приоритети горски местообитания в недържавни гори и създадена основа за бъдещо мултиплициране на резултатите от проекта на национално и европейско нива.

 

ДЕЙНОСТИ

Подготвителни дейности:

Дейност А.1 Анализ на изискванията на горските местообитания и тенденциите за бъдещо развитие на горско-дървесна растителност в България, свързани с изменението на климата.

Дейност А.2 Подготовка за работата по горските политики, включително анализ на изпълнението на ключови стратегически документи.

Дейност А.3 Разработване на програма за възстановяване на приоритетните горски местообитания в зоните от Натура 2000, набелязани в проекта.

 

Консервационни дейности:

Дейност C.1 Събиране и обработка на горски репродуктивни материали, необходими за производство на фиданки – от базови източници в съответните Натура 2000 зони;

Дейност C.2 Производство на фиданки – посредством инфраструктурата, оборудването и капацитета за производство на контейнерни фиданки, изградени по проект LIFEFORHAB на ЮЗДП ДП в държавен горски разсадник – с. Локорско. Ще бъдат произведени фиданки от над 20 растителни вида, за да се възстанови естествения състав на приоритетните горски местообитания.

Дейност C.3 Възстановяване на увредени площи от приоритетни горски местообитания в целевите Натура 2000 зони – чрез залесяване и грижа за създадените нови гори.

Дейност C.4 Осигуряване на принос за подобряване на горски политики и нормативни документи, свързани с възстановяването, устойчивото управление и адаптацията на горите към промените в климата.

Дейности за публичност, изграждане на капацитет и работа в мрежа:

Дейност Е.1 Информационни дейности с цел повишаване на осведомеността за резултатите от проекта: уебсайт, филм, издаване и разпространение на информационни материали, организиране на обучителни семинари, публични събития и др.

Дейност Е.2 Създаване на Образователно-информационен център за горите и мрежата Натура 2000 в държавен горски разсадник – с. Локорско, където е инсталирана първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки. Информационният център ще бъде използван за провеждане на събития и обучения за целевите групи по проекта – ученици, студенти, експерти, медии, представители на разнообразни организации и институции. Дейността включва и разработването на разнообразни обучителни програми заедно с учебни материали, насочени към ключовите групи от заинтересовани страни, както и провеждане на обучения.

Дейност Е.3 Мултиплициране и трансфер на резултатите от проекта - чрез обучения за изграждане на капацитет, организиране на международна конференция за възстановяване на горските местообитания, посещения на възстановени приоритетни местообитания и др.

ОБХВАТ И ЦЕЛЕВИ ОБЕКТИ

Проектните дейности имат следния териториален обхват:

  • Дейности по идентифициране на източници и събиране на горски репродуктивен материал – на национално ниво в Натура 2000 зони от цялата страна.
  • Дейности по възстановяване на площи от 5 приоритетни горски местообитания, увредени от природни нарушения – на регионално ниво в рамките на 6 защитени зони от мрежата Натура 2000 на територията на ЮЗДП ДП: BG0000113 - Витоша, BG0000220 – Долна Места, BG0000298 – Конявска планина, BG0000366 - Кресна-Илинденци, BG0001011 – Осоговска планина и BG0001013 - Скрино.
  • Дейности по информация, публичност и изграждане на капацитет – на национално ниво.

Предвидената продължителност на проекта е 52 месеца, с предвидено начало - 02.09.2020 г. и очакван край - 31.12.2024 г.

ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ

Проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Общият бюджет на проекта е 2,066,611 евро, от които 1,537,148 евро (74,38%) се предоставят от Програма LIFE Nature 2019, а останалите средства се осигуряват под формата на съфинансиране от „Югозападно държавно предприятие” ДП и WWF България.