Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони” - накратко LIFE REFOREST, е съвместна инициатива на „Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград (ЮЗДП) и неправителствената организация WWF България, която се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.