Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

КОНТАКТИ

гр. Благоевград
ул. "Зора" №18

Телефон: 073 884 203

Еmail: swdp@abv.bg

Работно време: понеделник - петък
08:00 - 17:00 часа