Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Новини

16 Декември 2020

WWF и ЮЗДП ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

Експертите от природозащитната организация WWF ще подпомогнат Югозападното държавно предприятие в едно ново интересно предизвикателство.