Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Новини

28 Октомври 2021

Започна събиране на жълъди за производство на фиданки

Проект LIFE REFOREST предвижда възстановяване на 275 ха увредени гори в Югозападна България през следващите три години.

15 Юли 2021

Експертна помощ за бъдещето планиране в горите на България с оглед на измененията в климата

Сред първите резултати от изпълнението на проект REFOREST е изготвеният експертен анализ за очакваното въздействие на промените в климата върху природозащитния статус...

30 Юни 2021

Работна група по актуализация на горски политики

През юни 2021 г. в рамките на проект LIFE REFOREST бе сформирана работна група, състояща се от представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ЮЗДП и ВВФ България.

5 Ноември 2020

WWF и ЮЗДП ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

Експертите от природозащитната организация WWF ще подпомогнат Югозападното държавно предприятие в едно ново интересно предизвикателство.